projektna

O KANCELARIJI

Projektna kancelarija Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu uspešno radi već dugi niz godina...
Osnovni cilj Kancelarije je da doprinosi izgradnji kapaciteta i podizanju nivoa kvaliteta obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti Fakulteta kroz međunarodnu saradnju i realizaciju međunarodnih i domaćih projekata. Sadržaj i rezultati, projektnih, naučnih, istraživačkih i stručnih aktivnosti Fakulteta usklađeni su sa strateškim dokumentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, kao i sa nacionalnim i evropskim ciljevima i standardima visokog obrazovanja. Nastavnici i saradnici Fakulteta, angažovanjem kroz aktivnosti Projektne kancelarije, unapređuju stručne i naučne kompetencija i na taj način doprinose transparentnosti nauke i internacionalizaciji studijskih programa I uopšte rada Fakulteta.
U narednom periodu potrebno je stvoriti uslove za veću međunarodnu saradnju i mobilnost nastavnika i saradnika i inicirati više zajedničkih projekata.

Delatnost kancelarije

DELATNOST KANCELARIJE:

 • aktivnosti projektnog tima u formulisanju projektnih ideja u skladu sa ciljevima naučnoistraživačkog rada Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
 • upravljanje domaćim I međunarodnim projektima i implementacija projektnih aktivnosti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu,
 • pružanje administrativne i tehničke pomoći pri izradi i realizaciji projekata Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu,
 • obaveštavanje nastavnika I saradnika Fakulteta o otvorenim konkursima, događajima i ostalim informacijama značajnim za projektno delovanje,
 • obaveštavanje o događajima u vezi sa otvorenim pozivima, aktuelnostima i mogućnostima za konkurisanje za sredstva iz programa Erazmus+, Horizont 2020, IPA organizacija
 • obuka posvećenih pisanju i predaji projektnih aplikacija, pronalaženju partnerskih institucija u zemlji i inostranstvu,
 • uspostavljanje i razvoj saradnje sa institucijama u zemlji I svetu u cilju zajedničkog projektnog angažovanja,
 • povećanje vidljivosti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu u međunarodnom naučnoistraživačkom i obrazovnom prostoru.

PROJEKTNI TIM

kontakt podaci projektnog tima
Prof. dr Svetlana Ignjatijević

Prof. dr Svetlana Ignjatijević

Rukovodilac projektne kancelarije

E-pošta: [email protected] , [email protected]

Prof. dr Jelena Vapa Tankosić

Prof. dr Jelena Vapa Tankosić

Zamenik rukovodioca projektne kancelarije

E-pošta: [email protected]

Dipl. Anita Lazov

Dipl. Anita Lazov

Član projektne kancelarije

E-pošta: [email protected]

Msc prof. Ana Perenić

Msc prof. Ana Perenić

Ćlan projektne kancelarije

E-pošta: [email protected]

KONTAKT ZA PROJEKTNU KANCELARIJU

Tel: 021/6392-258

E-pošta: [email protected]

PROJEKTI

MEĐUNARODNI PROJEKTI

1. “The Accession to the European Union” više
565037-EPP-1-2015-1-RS-EPPJMO-MODULE ЕRASMUS+ Jean Monnet, Bologna Support,
2014.

Projekat “Žan Mone“ na Univerzitetu Privredna akademija započeo je 1. septembra ove godine i trajaće do 31. avgusta 2018. godine. Za tri godine trajanja obuhvataće četiri ciklusa predavanja, tri radionice i jedan istaživački projekat. Prva dva ciklusa predavanja će obuhvatati pravnu problematiku: pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Druga dva ciklusa predavanja odnosiće se na efekte primene sporazuma o stabilizaciji, dobiti i gubitaka od ovog sporazuma, kao i na efekte uvođenja evra u susedne države, imajući u vidu interes Republike Srbije, odnosno zapadnog Balkana. Predavači su prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta) i prof. dr Jelena Vapa-Tankosić.

Jean Monnet je akcija u okviru Erasmus + programa počev od 2014. godine, a koja je dizajnirana sa ciljem da promoviše izvrsnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske Unije širom sveta. Evropski modul je projekat u okviru Žan Mone potprograma i sastavni je deo Programa za celoživotno učenje (Lifelong learning Programme). Jean Monnet modul je kratak nastavni program(ili kurs) u oblasti studija Evropske Unije na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od 3 godine. Osnovni cilj Žan Mone potprograma je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija unutar i van Evropske unije.

Univerzitet Privredna Akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je aplicirao na poziv Erasmus+ Programme/Jean Monnet Activities Selection 2015 – Call for Proposals ref. EAC/A04/2014 sa projektom “The Accession of Serbia to the European Union” koji je uz visoke ocene odobren od strane Evropske komisije. Projekat će biti kofinansiran od strane Evropske komisije. Odobreni predavači na modulu su Prof. dr Vladimir Medović ( rukovodilac projekta) i Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić...

2. “Trough debate to knowledge“ – raising campaign on Serbia's EU accession process – Chapter 11 više
(2016)/383-032-4-2, Europe to ME / EU2ME, European Movement in Serbia,
2017.

Zajednička poljoprivredna politika EU u okviru 11-og poglavlja (poljoprivreda i ruralni razvoj), jedna je od najznačajnijih oblasti, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast, tako i u pogledu udela poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije.

Projekat “Podsticanje unapređenja poljoprivrede u oblasti pčelarstva na putu ka EU” treba da informiše pčelare Srbije o Evropskoj uniji i uticaju i koristima od procesa evropske integracije. U okviru 11. poglavlja, poljoprivreda i ruralni razvoj, kroz primere dobre prakse, inovativnu tehnologiju i evropsko poljoprivredno zakonodavstvo, pruža uvid u benefite mera evropske poljoprivrede...

3. Traditional and Standard Quality – TASQ više
Interreg-IPA CBC projekat TASQ (HUSRB/1602/41/0146),
2020.

Poštovani proizvođači i budući proizvođači,

U cilj zaštite zdravlja svih nas u toku trajanja vanrednog stanja usled pandemije virusa COVID-19, projektni tim Interreg-IPA CBC projekta TASQ (HUSRB/1602/41/0146) je „radio od kuće“ i pripremio dva seminara. Nažalost, zbog pomenute situacije seminar ne može biti održan na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - FIMEK, kako je to prvobitno planirano, te vam ovim putem šaljemo link prezentacija na sledeće teme:

 • prof. dr Maja Ćirić "Istraživanje stavova potrošača o tradicionalnim prehrambenim proizvodima"
 • dr Jovana Gardašević "Kako započeti proizvodnju tradicionalne hrane"

Prezentacije možete pogledati na sledećem linku: Otvori TASQ prezentacije

Ukoliko vam se nakon pregleda prezentacija jave određene nedoumice ili želite da postavite pitanje(a) slobodno to učinite povratnim mailom na adresu [email protected] ili na lične e-mail adrese autora, date na kraju svake od prezentacija.

Srdačan pozdrav,
TASQ tim FIMEK

DOMAĆI PROJEKTI

1. „Identifikacija potencijala za uvođenje inovacija u pčelarskoj proizvodnji u cilju održivog razvoja AP Vojvodine“ više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost,
2017.

Istraživanje je usmereno na analizu rizika u pčelarskoj proizvodnji u Vojvodini, iskustva modernog pčelarstva u svetu i mogućnosti njihove implementacije u Vojvodini. U okviru istraživanja modernog pčelarstva istraženi su inovacioni koncepti, informisanost i informaciona pismenost i sprovedena edukacija pčelara proizvodnja, kako bi se proizvodnja učinila efikasnijom i ekonomičnijom. Projekat treba da posluži kao osnova za širi projekat u koji bi bile uključene međunarodne, republičke i pokrajinske institucije, razvojne agencije i druge organizacije...

2. „Utvrđivanje potencijala socijalnog preduzetništva u funkciji održivog razvoja AP Vojvodine“ više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost,
2016.

Socijalni preduzetnici svoju misiju ostvaruju kroz socijalna preduzeća koja mogu biti organizovana kroz različite pravne forme. Koristeći preduzetničke principe i bottom-up pristup, oni rešavaju socijalne i ekološke izazove sa kojima se suočavaju različite grupe ili veći broj pojedinaca u lokalnim zajednicama. Predmet istraživanja su socijalna preduzeća i njihov doprinos održivom razvoju sa ciljem da se utvrdi doprinos održivom razvoju u AP Vojvodini...

3. „Identifikacija potencijala za održivi razvoj medicinskog turizma u AP Vojvodini“ više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost,
2015.

U okviru projekta sprovedena je situaciona analiza, kako bi se utvrdilo činjenično stanje vezano za potencijale medicinskog turizma. Definisali smo pojam medicinskog turizma, perspektive i nakon toga je urađen pregled prakse u nekim od vodećih zemalja EU i zemalja u okruženju. U skladu sa faktorima koji utiču na odluku korisnika usluga medicinskog turizma, kreiran je upitnik i sprovedeno istraživanje, kao i anketiranje zaposlenog osoblja u zdravstvenim ustanovama o njihovoj potrošačkoj orijentaciji...

4. „Unapređenje konkurentnosti fruškogorskog lipovog meda na domaćem i međunarodnom tržištu u funkciji održivog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine“ više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost,
2015.

Med se na domaćem tržištu upotrebljava u osnovnom obliku, a preradom meda, povećanjem asortimana ili inovacijama u proizvodnji kroz edukaciju i razmenu iskustava ili odabirom dobre marketing strategije dobio bi se proizvod veće dodate vrednosti. Projektnim aktivnostima su definisana ciljna tržišta u EU, kao i činioci ponude i tražnje. Konačno istraženi činioci konkurentnosti proizvodnje Fruškogorskog lipovog meda će doprineti jačanju konkurentnosti lokalnih ekonomija na osnovu komparativne analize ponašanja potrošača meda biće razvijen koncept međunarodnog nastupa za Fruškogorski lipov med...

5. „Identifikacija osnovnih aeropolutanata u blizini benzinskih stanica u funkciji unapređenja zaštite životne sredine” više
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2017.

Projekat otvara vrata novim istraživačkim debatama o zatvorenom konceptu ekološke stope polutanata u savremenim urbanim sistemima kao jednog od ključnih segmenata korporativne društvene odgovornosti. Projektne aktivnosti će doprineti podizanju svesti i podrške politici zaštite životne sredine.

6. „Karakteristični polutanti na autobuskim stajalištima na teritoriji Novog Sada” više
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2017.

Predmet istraživanja u okviru projekta je merenje nivoa zagađenja vazduha i buke na dopunskim mernim mestima u Gradu, na autobuskim stajalištima u stambenim naseljima, u cilju sagledavanja uticaja zagađenja na životnu sredinu i kreiranja preporuka za smanjenje zagađenja.

7. „Udeo ugljenik (IV) oksida u vazduhu zelenih parkova Novog Sada u funkciji očuvanja životne sredine” više
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2018.

Rezultati istraživanja, dopunjeni ranijim rezultatima monitoringa na predviđenim mernim mestima će doprineti izradi strategije za borbu protiv zagađenja vazduha u urbanim sredinama. Strategija može da integriše razvoj i primenu alata i mera za podršku integrisanog kvaliteta vazduha i upravljanja klimatskim promenama u zemlji.

8. „Utvrđivanje čestičnog aerozagađenja na dečijim igralištima kao doprinos zaštiti i unapređenju stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada“ više
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2018.

Cilj Projekta je da se na bazi sprovedenog merenja oceni kvalitet vazduha na dečijim igralištima i u njihovoj neposrednoj okolini. Očekuje se da rezultati istraživanja po ovom Projektu čine celinu sa rezultatima istraživanja kvaliteta vazduha, odnosno karakterističnih polutanata na autobuskim stajalištima i benzinskim stanicama i u blizini njih.

9. „Primena integrisane IKT u cilju unapređenja bezbednosti hrane” više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost,
2018.

Primarni cilj projekta je da se istraži upotreba integrisane IKT platforme za kontrolu bezbednosti prehrambenih proizvoda koja ima za cilj da homogenizuje i poboljša heterogene izvore i informacije koji su prisutni u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima, njihovu digitalizaciju i ukaže na modele razvoja jedinstvene tehnološke platforme.

10. „Unapređenje konkuretnosti tradicionalnih prehrambenih proizvoda u funkciji održivog razvoja AP Vojvodine“ više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost,
2019.

Istraživanje će započeti analizom ponašanja potrošača na teritoriji Vojvodine, po pitanju kupovine i konzumiranja TPP. Utvrdiće se stavovi potrošača o TPP i doći do saznanja koji TPP dominiraju u potrošnji; obim, način, ograničenja i motivi potrošnje; u kojoj meri ih potrošači konzumiraju u odnosu na konvencionalne/industrijske proizvode.

RANIJI PROJEKTI

1. „Održivi razvoj tehnologija i opreme za reciklažu motornih vozila“ TR 35033
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
2011
2. „Karakterizacija kinetike i uticaja visoko hazardnih (emerging) polutanata otpadnih tokova grafičke industrije“ TR 34014
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
2013
3. „Unapređenje održivosti u konkurentnosti u organskoj biljnoj i životinjskoj proizvodnji novim tehnologijama i inputima“ TR 31031
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
2015
4. „Merenje nivoa elektromagnetskog zagađenja i određivanje korelacije sa nivoom zagađenja vazduha izduvnim gasovima preko koncetracije SO“
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2013
5. „Diverzidet i abundacija lišajeva u urbanoj sredini u funkciji zagađenja vazduha elektromagnetskim poljima i izduvnim gasovima“
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2013
6. „Sadržaj teških metala i mikroelemenata u tkivima i organima riba, vodi i sedimentu kao pokazatelj kvaliteta vode kanala DTD Novi Sad – Savino selo“
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2013
7. „Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu“ III 46009
Potprojekat 1: Razvoj i unapređenje tehnologije funkcionalnih proizvoda od mleka
8. „Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet Srba i na Balkanu u procesu evropskih integracija“ OI 179074
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
2015
9. „Rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine – odgovor na socijalna raslojavanja uzrokovana novom globalnom recesijom“
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,
2013
10. „Eko–škole kao model i sredstvo obrazovanja za održivi razvoj“
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,
2015
11. „Razvoj ekološke svesti i informisanosti javnosti u Republici Srbiji o pitanjima životne sredine u skladu sa Arhuskom konvencijom“
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2015
12. „Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima“ TR 31092
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoliškog razvoja,
2011

FIMEK KAO PARTNER

1. “Traditional and Standard Quality“
HUSRB/1602/41/0146, Insitute of Food Technology in Novi Sad, University of Novi Sad, IPA,
2017.
2. „Slatka jesen novosadskih preduzetnika“ više
Gradska uprava za privredu,
2017.

U svetu pčelarska proizvodnja ima sve više značaja i ubrzano se razvija, kao rezultat profesionalne i preduzetničke orijentacije u proizvodnji, institucionalne podrške i saradnje, povećane brige za zdravlje i životnu sredinu i posebno kao odgovor na rastuće i specifične potrebe potrošača. Moderno, održivo pčelarstvo, u kontekstu održivog razvoja poljoprivrede, zasniva se na primeni agroekoloških, agroekonomskih principa, a zakonski je regulisano i obuhvata proizvodnju, preradu, čuvanje, distribuciju i prodaju proizvoda od meda, uz kontrolu proizvodnje i sertifikaciju ovog proizvoda. Proces urbanizacije, razvoj industrije i sve veća upotreba hemijskih sredstava zaštite predstavlja opasnost po pčelarsku proizvodnju, a posredno prinose zemljoradnje. Neposredna korist manifestacije koju će studenti i ostali učesnici imati je u razmeni iskustava i sticanju novih znanja. Učesnici manifestacije, proizvođači meda, članovi udruženja poljoprivrednih proizvođača i šira naučna i stručna javnost, planirane aktivnosti će direktno uticati na promociju njihovog delovanja, usvajanje novih znanja i animiranje i povezivanje predstavnika civilnog društva, obrazovnih institucija, medija i mladih (srednjoškolaca, kao budućih preduzetnika, posebno iz ruralnih područja). Manifestacija "Slatka jesen novosadskih preduzetnika" ima za cilj da doprinese promociji preduzetništva u pčelarstvu kroz inovativni pristup pčelarstvu...

3. „Karijerno vođenje i savetovanje mladih Opštine Irig“ više
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,
2017.

Savremeno društvo zahteva i savremene metode i vrste učenja, potrebu kontinuiranog učenja i usavršavanja, kao i sposobnost da se posao pronađe, sačuva, razvija i po potrebi menja. Osnovni mehanizam aktivne politike zapošljavanja je karijerno vođenja i savetovanja za mlade. Približavanje usluga karijernog vođenja i savetovanja korisnicima obavljaju Kancelarije za mlade na lokalnom nivou, obrazovne institucije, službe i agencije koje se bave zapošljavanjem i posredovanjem u zapošljavanju i dr. Adekvatnom podrškom karijernim savetnicima projekat će upotpuniti mehanizam rada releventnih institucija i otkloniti nepravilnosti i nedostatke usluga karijernog vođenja i savetovanja u radu sa mladima...

4. „Lepšim osmehom do jače privrede“ više
Gradska uprava za privredu,
2018.

Cilj manifestacije je da ukaže na benefite preduzetničkog usmerenja stomatoloških ordinacija u bavljenju medicinskim– dentalnim turizmom; da ojačaju međuinstitucionalnu saradnju kroz teorijska i praktična predavanja; i da ukaže na potrebu povećanja i unapređenja vidljivosti samih ordinacija kako bi se povećao broj korisnika usluga medicinskog– dentalnog turizma i time profita ordinacija i privrede grada.

5. „Edukacija-ekologizacija” više
Gradska uprava za zaštitu životne sredine,
2018.

Projekat koristi ekološko obrazovanje kao metod efikasnog povećanja aktivnog učešća mladih u ekološki održivom razvoju Grada, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana.

6. „Obrazovanjem do jednakosti” više
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku,
2018.

Predmet projekta je unaprađenje prava osoba sa invaliditetom na obrazovanje, kroz poboljšanje pristupa visokoškolskoj ustanovi u cilju unapređenja njihovog socioekonomskog statusa i integraciju u društvene tokove.

7. „Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija AP Vojvodine” više
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje,
2018.

Rezultat projektnih aktivnosti je unapređen i ojačan nevladin sektor u oblasti naučno-istraživačke delatnosti, koji će najadekvatnije doprineti redefinisanju društvenih odnosa.

8. „Značaj medicinskog turizma za privredni razvoj grada“ više
Gradska uprava za privredu,
2018.

Predmet projekta je sagledavanje postojećeg stanja i potencijala tržišta, usluga koje se pružaju u sklopu medicinskog turizma u Gradu, i edukacija kako bi se radilo na povećanju konkurentnosti ponude istih usluga.

9. „Edukacija o značaju primene integrisane informaciono komunikacione tehnologije u cilju unapređenja bezbednosti hrane“ više
Gradska uprava za privredu,
2019.

Cilj projekta je da se unapredi svest i pčelari edukuju o upotrebi integrisane IKT platforme za kontrolu bezbednosti prehrambenih proizvoda koja ima za cilj da homogenizuje i poboljša heterogene izvore i informacije koji su prisutni u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima, njihovu digitalizaciju i ukaže na modele razvoja jedinstvene tehnološke platforme.

10. „Virtuelno preduzeće „Korak napred“-inovativni model radne prakse“ više
Gradska uprava za privredu,
2019.

Cilj projekta je podrška relevantnim institucijama kroz inovativan, unapređen i ojačan model radne prakse koji će doprineti razvoju ekonomije lokalne zajednice unaprediti privredni sektor Grada Novog Sada.

TASQ

informacije o TASQ aktivnostima

Izveštaj sa 14. Sajma Etno hrane i pića

Stranica 1

Stranica 1

Stranica 2

Stranica 2

Preuzmite dokument

SIRHA 2020

Stranica 1

Stranica 1

Preuzmite dokument

Seminars for TFP SMEs - market oriented approach

DEŠAVANJA

informacije o projektnim aktivnostima
 • 1
 • 2
Prethodna Naredna
U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“ održana radionica na temu „Inovacije u pčelarstvu“

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“ održana radionica na temu „Inovacije u pčelarstvu“

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - FIMEK, Univerzitet privredna aka...

Pročitajte više
„Kroz debatu do znanja“ Kampanja podizanja svesti o procesu pridruživanja Srbije EU poglavlje 11

„Kroz debatu do znanja“ Kampanja podizanja svesti o procesu pridruživanja Srbije EU poglavlje 11

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerzitet privredna akademi...

Pročitajte više
SVEČANA DODELA GRANTOVA ZA INOVATIVNE PROJEKTE INFORMISANJA O EU OD STRANE EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI

SVEČANA DODELA GRANTOVA ZA INOVATIVNE PROJEKTE INFORMISANJA O EU OD STRANE EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je 01.11.2017. godine svečano potpisao ugovor o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja. Na poziv se javilo 60 organizacija iz različitih krajeva Srbije. Fakultet za e...

Pročitajte više
Manifestacija „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" održana na FIMEK-u

Manifestacija „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" održana na FIMEK-u

Udruženje „Libertas" pod pokroviteljstvom Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, organizovalo je manifestaciju „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" koja se održala u petak 17. novembra 2017. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski men...

Pročitajte više