Poslovna ekonomija

Prevashodni cilj programa je da pruži studentima napredan nivo znanja, veština i sposobnosti iz poslovne ekonomije, sa fokusom na naučne discipline u oblasti poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja za samostalnu realizaciju naučnih istraživanja kao i za rešavanje kompleksnih poslovnih problema. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka, što je od velikog značaja i za razvoj i konkurentnost privrede naše zemlje. Pored toga cilj programa je da pruži kandidatima mogućnost da prodube znanja iz onih disciplina u okviru poslovne ekonomije, koje će im omogućiti bolje razumevanje poslova koje obavljaju u organizacijama u kojima su zaposleni, te lični razvoj i napredak u karijeri.

Kompetencije studenata doktorskih studija i ishodi učenja su usklađeni sa deskriptorima osmog nivoa (8 Doktor nauka-ekonomske nauke) Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i deskriptorima osmog nivoa Evropskog okvira kvalifikacija (EQF).

Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.

Nastavni plan studijskog programa

Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije - Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Pregled predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
Predavanja SIR Ostalo
PRVA GODINA
1 PEKO01 Metodologiјa naučno-istraživačkog rada Pregled I Obavezni 4 3 0 10
2 PEKO02 Кvantitativne metode Pregled I Obavezni 4 3 0 10
3 PEKI01 Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2) I Izborni 4 3 0 10
PEKI019 Mikroekonomska analiza Pregled
PEKI020 Makroekonomska analiza Pregled
4 PEKO03 Izabrane teme iz poslovnog upravljanja Pregled II Obavezni 4 3 0 10
5 PEKI02 Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2) II Izborni 4 3 0 10
PEKI021 Preduzetničko vođenje i upravljanje Pregled
PEKI022 Strategijski marketing Pregled
6 PEKO06 SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada Pregled II Obavezni 0 6 0 2
7 PEKO07 Izrada prvog naučnog rada Pregled II Obavezni 0 0 0 8
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 20 21 0 60
DRUGA GODINA
8 PEKI03 Izborni predmet 3 (bira se 1 od 2) III Izborni 4 3 0 10
PEKI023 Inovativni poslovni modeli Pregled
PEKI024 Ponašanje potrošača i marketing analitika Pregled
9 PEKI04 Izborni predmet 4 (bira se 1 od 2) III Izborni 4 3 0 10
PEKI025 Upravljanje poslovnim finansijama Pregled
PEKI026 Informacioni sistemi za poslovno upravljanje Pregled
10 PEKO10 SIR - Teorijske osnove izrade prijave disertacije Pregled III Obavezni 0 6 0 3
11 PEKO11 Izrada prijave disertacije Pregled II Obavezni 0 0 0 7
12 PEKI05 Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2) IV Izborni 4 3 0 10
PEKI027 Strategijsko upravljanje rizicima Pregled
PEKI028 Evropsko tržište i globalna konkurentnost Pregled
13 PEKO13 SIR - Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada Pregled IV Obavezni 0 13 0 5
14 PEKO14 Izrada drugog naučnog rada Pregled IV Obavezni 0 0 0 15
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 12 28 0 60
TREĆA GODINA
15 PEKO15 SIR - Teorijske osnove disertacije Pregled V Obavezni 0 20 0 5
16 PEKO16 Izrada disertacije Pregled V Obavezni 0 0 0 25
17 PEKO17 SIR - Teorijske osnove disertacije Pregled VI Obavezni 0 20 0 5
18 PEKO18 Izrada disertacije Pregled VI Obavezni 0 0 0 25
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 0 40 0 60
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na studijskom programu 32 89 0 180
Kompetentnost nastavnika

Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Red. broj Prezime, srednje slovo, ime Zvanje
1 Carić S. Marko Redovni profesor
2 Čabrilo R. Slađana Redovni profesor
3 Ćirić R. Maja Redovni profesor
4 Ignjatijević D. Svetlana Redovni profesor
5 Radović Marković M. Mirjana Redovni profesor
6 Vapa-Tankosić M. Jelena Redovni profesor
7 Ilić S. Dragan Redovni profesor
8 Brkić J. Ivana Docent
9 Dudić T. Branislav Docent
10 Gardašević R. Jovana Docent
11 Arsovski S. Saša Docent
12 Čavlin S. Miroslav Redovni profesor
13 Gradojević J. Nikola Redovni profesor
14 Teofanov Đ. Ljiljana Redovni profesor
Kompetentnost mentora

Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Red. broj Matični broj Ime i prezime
1 2907971800030 Carić S. Marko
2 1207971885049 Čabrilo R. Slađana
3 1604979847560 Ćirić R. Maja
4 1209968805029 Ignjatijević D. Svetlana
5 0412956715187 Radović Marković M. Mirjana
6 2610973805010 Vapa-Tankosić M. Jelena
7 3101979850044 Ilić S. Dragan
8 1906984800021 Dudić T. Branislav
9 1210964303205 Arsovski S. Saša
10 2801971383917 Čavlin S. Miroslav
11 0506970800078 Gradojević J. Nikola
Preuzimanja

Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi fajl

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle