“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.“

Nelson Mendela

1918-2013

KVALITETNA I SAVREMENA ZNANJA ZA CEO SVET

Kvalitet je ono što FIMEK čini posebnim i drugačijim od drugih. Naš sistem kvaliteta za delatnost pružanja obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen je sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 što je potvrđeno i sertifikatom od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča.
Kvalitetu celokupnog obrazovnog procesa na FIMEK- doprinosi i visok stepen interaktivne nastave koja je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim akademskim iskustvom i iskustvom u praksi, kao i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu.
Cilj nam je da kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri.
Saznajte više
praksa

STRUČNA PRAKSA

FIMEK posebnu pažnju poklanja pružanju studentima ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

SAVREMENE NASTAVNE METODE

U nastavi se koriste predavanja, slučajevi iz prakse, diskusije i seminari. Studenti su aktivni učesnici nastave te se kod njih potstiče kritičko mišljenje, razvoj kreativnosti, učenje na primerima i samostalnost u traženju rešenja poslovnih problema.

ŠIROK IZBOR STUDIJSKIH PROGRAMA

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment realizuje se 15 akreditovanih studijskih programa na tri nivoa studija. Kvalitet studijskih programa ogleda se u činjenici da FIMEK pruža znanja koja su usklađena sa evropskim standardima i preporukama, kao i sa osnovnim principima Bolonjske deklaracije i evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB). Takođe, svi programi su usklađeni sa savremenim svetskim tokovima u obrazovanju i uporedivi su sa sličnim programima na inostranim fakultetima.

VIŠE O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije na svim studijskim programima oba fakulteta traju četiri godine i nose 240 ESPB.

Master akademske studije

Master akademske studije na svim studijskim programima oba fakulteta traju jednu godinu i nose 60 ESPB.

Doktorske studije

Doktorske studije na svim studijskim programima oba fakulteta traju tri godine i nose 180 ESPB.

USLOVI UPISA

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

DOBAR KONTAKT I SARADNJA SA NASTAVNICIMA

Nastavnici rade sa studentima u malim grupama, što im omogućava pojedinačni rad sa studentima. Organizuju se radionice u kojima se obrađuju aktualne teme od interesa za studente. Organizuju se povremena predavanja stručnjaka iz prakse kao i posete informatičkim kompanijama i sajmovima.
Uspostavljen je i novi oblik saradnje sa studentima posredstvom udruženja studenata koje omogućava dodatno obrazovanje iz aktuelnih područja informatike, rad na informatičkim projektima, organizaciju vlastitih radionica i seminarske nastave, stvaranje virtuelnog radnog prostora i prisustvovanje naučnim i stručnim skupovima i raspravama.

PRIPREMA ZA ŽIVOT U UČEĆOJ CIVILIZACIJI

Jedan od najtežih problema koji će savremeni obrazovni sistem morati rešiti jeste pitanje osposobljavanja za učenje tokom celog života. Naime, brzo rešavanje problema, brzo pronalaženje informacija, njihova obrada i upotreba, kao i efikasno skladištenje tih informacija, već danas se nameće kao jedan od osnovnih zadataka u edukaciji i vaspitanju savremene ličnosti.
intro

PRIZNATA DIPLOMA

Diplome Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, a u zavisnosti od studijskog programa za koji se student opredeli. Takođe, diplome stečene na navedenim fakultetima su priznate u ne samo u Republici Srbiji i regionu, već i širom sveta i omogućavaju sigurno napredovanje u karijeri.

LAKO DO USPEŠNOG ZAPOSLENJA

Uspešnim savladavanjem studijskih programa naših fakulteta studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja.
Uz diplomu FIMEK-a naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u Republici Srbiji, tako i u drugim zemljama širom sveta. Dosadašnja praksa je pokazala da naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Trenutno, naši studenti razvijaju uspešne karijere kako u Srbiji i regionu, tako i širom sveta, na primer u Nemačkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Dubaiju, Kataru, SAD i drugim.
intro