Dekan

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu, autonomnu i integrisanu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata inkorporiranu u međunarodnu Univerzitetsku mrežu.

U sagledavanju i definisanju budućnosti Fakulteta treba poći od neosporne činjenice da je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u osnovnom akademskom obrazovanju postigao visok nivo i da studenti velikim interesovanjem za studije na fakultetu, potvrđuju kvalitet programa i nastave. Naravno i pored toga, u narednom periodu, moguće je i potrebno učiniti dalјa pobolјšanja i inovacije koje će doprineti podizanju kvaliteta i razvoja Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa novim ciklusom akreditacije krenuo u temelјnu reformu svoje nastavne delatnosti i mnogi pozitivni pomaci su učinjeni kreiranjem novih studijskih programa od strane rukovodstva Fakulteta. Izrađeno je 5 novih studijskih programa, koji su prošli verifikaciju i dobili akreditaciju (Ekologija sva tri nivoa studija – osnovne akademske studije, master i doktorske studije, kao i studije na dalјinu za studijske programe Poslovna ekonomija i finansije i Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija). Takođe urađen je reinženjering studijskih programa Inženjerski menadžment u biotehnologiji na sva tri nivoa studija. U proteklom periodu rukovodstvo Fakulteta akreditovalo je i novi studijski program Informatika, kao odgovor na savremene zahteve tržišta.

Sa ponosom ističemo da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima 15 akreditovanih studijskih programa od toga 7 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 5 studijskih programa master akademskih studija i 3 studijska programa doktorskih studija. Posebno naglašavamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo Fakultet za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti. Fakultet je dobio dozvolu za obavlјanje naučnoistraživačkog rada u dva naučna polјa: društveno humanističko polјe i tehničko tehnološko polјe i tako se svrstao u mali broj Fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polјa. Na ovaj način Fakultet je podigao opšte i posebne kompetencije i u oštroj konkurenciji sa državnim Fakultetima obezbedio prestižno mesto u društvu najbolјih naučno istraživačkih visokoškolskih institucija.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment uložio je veliki napor kako bi nastavu i, uopšte, celokupan režim studija osavremenio i učinio ih takvima da u potpunosti odgovaraju zahtevima koje nameće savremeno doba. Pri tome, valјalo je sačuvati sve ono dobro što je nasleđeno iz prošlosti i pokušati načiniti što srećniji spoj sa savremenim zahtevima. Koliko je to težak zadatak znaju svi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, a koliko smo u tome poslu uspeli najbolјe će pokazati vreme koje je pred nama i studenti – najoštriji i najpravedniji kritičari našega rada.

Krajnji cilј jeste da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment zauzme prestižno mesto u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, ali da i u međunarodnim okvirima postane važan segment razmene studenata i nastavnika u ovom delu jugoistočne Evrope. Duboko svesni svih izazova koji su tek pred nama, umesto zaklјučka završićemo drevnom latinskom izrekom: Audaces fortuna iuvat!

Dekan, Prof. dr Dragan Soleša
Više iz ove kategorije O Fakultetu »

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle