Istorijat Fakulteta

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine pod nazivom Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe spoljne trgovine u Novom Sadu.

Osnivač Fakulteta, prof. dr Slavko Carić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kao redovan profesor i šef Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i konsultantskog iskustva u radu sa privredom, implementirao je znanja akumulirana godinama u nastavni plan i program Fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu.

U želji da obrazuje kadrove koji će već u toku školovanja biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, a na temelju iskustva zemalja koje su uspešno prošle kroz proces tranzicije, kreiran je nastavni plan koji je studentima omogućavao da uz pomoć usvojenih metoda i sistema razvijenih zapadnih zemalja teže razvoju naše privrede u sličnom smeru.

Kao podrška ovako koncipiranom nastavnom planu, bio je prilagođen i način rada nastavnog kadra sa studentima u malim, mentorskim grupama. Ovakav pristup nastavnom procesu omogućavao je dinamičan interaktivan rad i efikasniji transfer znanja.

Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za područje rada iz oblasti ekonomskih odnosa zemlje sa inostranstvom.

Da bi se naši budući stručnjaci uspešno snalazili i poslovali u sve dinamičnijem okruženju na svetskoj sceni i aktivno učestvovali u oživljavanju tržišne privrede naše zemlje, plan i program bio je koncipiran tako da studentima pruži osnovna znanja vezana za privredu naše zemlje, kao zemlje u tranziciji. Poseban naglasak bio je stavljen na stručne predmete vezane za savremeno poslovanje banaka, privrednih subjekata i pravosuđa. Nastavnim planom bili su predviđeni i predmeti koji su pokrivali oblasti funkcionisanja međunarodnog prava i međunarodne zajednice kao i način na koji međunarodni sistem i globalizacija utiču na našu zemlju i naš ekonomski i pravni sistem. Nastavni plan je obuhvatao i predmete kao što su Osnove menadžmenta, Finansijski menadžment, Finansije i Finansijsko pravo.

Obrazovanju vrhunskog kadra doprinosila je praksa koju je Fakultet organizovao u tadašnjim vodećim bankarskim institucijama i privrednim organizacijama i insititucijama, čime su se znanja stečena u toku nastave mogla direktno primeniti i u praksi.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle