Studijski program „Ekološko inženjerstvo“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Svrha studijskog programa „Ekološko inženjerstvo“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera zaštite životne sredine. S obzirom na stalni porast problema u životnoj sredini, kao neophodnost se pojavljuje potreba za kompetentnim kadrovima iz oblasti ekološkog inženjerstva, koji će biti osposobljeni da odgovrono upravljaju životnom sredinom.

Osnovni cilj studijskog programa Softversko inženjerstvo doktorskih akademskih studija jeste da studentima omogući sticanje dodatnih znanja iz oblasti savremenog softverskog inženjerstva; da obrazuje doktore nauka iz oblasti softverskog inženjerstava koji su kompetentni za obavljanje složenijih poslovnih procesa u oblastima programiranja, planiranja, izrade i održavanja softverskih rešenja, a sve u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije; da obrazuje doktore nauka koji su u potunosti osposobljeni za naučno istraživački rad i rad na projektima.

Prevashodni cilj programa je da pruži studentima napredan nivo znanja, veština i sposobnosti iz poslovne ekonomije, sa fokusom na naučne discipline u oblasti poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja za samostalnu realizaciju naučnih istraživanja kao i za rešavanje kompleksnih poslovnih problema. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka, što je od velikog značaja i za razvoj i konkurentnost privrede naše zemlje. Pored toga cilj programa je da pruži kandidatima mogućnost da prodube znanja iz onih disciplina u okviru poslovne ekonomije, koje će im omogućiti bolje razumevanje poslova koje obavljaju u organizacijama u kojima su zaposleni, te lični razvoj i napredak u karijeri.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo master akademskih studija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno inženjerstvo je obrazovanje studenata kroz sticanje multidisciplinarnih znanja iz oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike koje su svojim osnovnim funkcijama integrisane u sve savremene privredne procese i društvene tokove. Takođe postoji velika potreba za univerzitetski obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahteve razvoja saobraćajnog sektora na bazi recentnih naučnih i tehničko tehnoloških dostignuća. Globalizacija privrede i međunarodna razmena stvaraju rastuće potrebe za mobilnošću, ljudi, roba i informacija. Posledica je dinamičan razvoj saobraćajnog sistema.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama saobraćaja, putničkog i teretnog transporta, komunikacija i logistike.

Naziv studijskog programa doktorskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“, a akademski naziv koji se stiče je doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment.

Prevashodni cilj studijskog programa doktorskih studija je da pruži studentima mogućnost nadogradnje i usavršavanja znanja i sposobnosti koje su prethodno stekli završetkom master akademskih studija. Na taj način studenti će obogatiti sopstvene kompetencije i proširiti svoje vidike u okviru stručno naučne oblasti. Takođe, ključni cilj studijskog programa doktorskih studija „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je adekvatno osposobiti studente da razvijaju i primenjuju najsavremenija naučna dostignuća, organizuju i vode nacionalne i međunarodne projekte i postanu kvalitetni stručnjaci u pomenutoj oblasti.

Strana 1 od 6

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle