Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo je Fakultet za ekonomiju inženjerski menadžment u Novom Sadu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti.

Fakultet je dobio dozvolu za obavljanje naučno-istraživačkog rada u dva naučna polja: društveno-humanističko polje i tehničko-tehnološko polje i tako se svrstao u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polja. Na ovaj način Fakultet je podigao opšte i posebne kompetencije i u oštroj konkurenciji sa državnim fakultetima obezbedio prestižno mesto u društvu najboljih naučno istraživačkih visokoškolskih institucija.

Dekan

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu, autonomnu i integrisanu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata inkorporiranu u međunarodnu Univerzitetsku mrežu.

U sagledavanju i definisanju budućnosti Fakulteta treba poći od neosporne činjenice da je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u osnovnom akademskom obrazovanju postigao visok nivo i da studenti velikim interesovanjem za studije na fakultetu, potvrđuju kvalitet programa i nastave. Naravno i pored toga, u narednom periodu, moguće je i potrebno učiniti dalјa pobolјšanja i inovacije koje će doprineti podizanju kvaliteta i razvoja Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Akreditacija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama članova komisije Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-00014/5/2019-03 od 24.03.2020. godine kojom je utvrđeno da: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Prof. dr Slavko Carić

Prof. dr Slavko Carić 1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić je rođen 6. juna 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom, 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1959. godine.

Za vreme studija bio je veoma aktivan u mnogim studentskim organizacijama. Na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1964. godine. Odmah posle diplomiranja, kao stipendista Vlade SR Srbije, obavljao je poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom. Osnovni zadaci Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta predmet su kontinuiranog preispitivanja i unapređivanja. Formalno su usvojeni na sednici nastavno-naučnog veća 12.09.2016. br. 92/1. Osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost i utvrđuju svrhu postojanja Fakulteta, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove u njenom budućem radu:

Misija vizija i vrednosti

Naša misija jeste da kroz kreiranje i širenje novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvorimo visoko kvalitetne interdisciplinarne i analitički čvrste obrazovne programe od praktične vrednosti. Prenoseći veštine i znanja neophodna za takmičenje na svetskoj sceni mi pripremamo studente za posao u globalnoj privredi današnjice, stvarajući lidere prožete inicijativom i željom za permanentnim učenjem i omogućavajući im da postignu svoje ciljeve u budućoj karijeri.

Strana 69 od 69

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle