Odštampajte ovu stranicu

Poslovna ekonomija

Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Cilj programa je da pruži studentima sadržajno i kvalitetno obrazovanje u oblasti poslovne ekonomije i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja pri rešavanju konkretnih, složenih poslovnih problema kao i pri razvoju i vođenju naučno istraživačkih projekata. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka. Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, na raspolaganju su im široke mogućnosti zapošljavanja u u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta kao i finansija.

Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.

Nastava se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa od školske 2016/17

Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Časovi aktivne nastave ESPB
Š Naziv predmeta S Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
EBOedo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 8
EBOedo02 Matematika za ekonomske analize I O 4 3 11
EBOedo03 Mikroekonomska analiza I O 4 3 11
Ukupno I semestar 11 10 30
EBIBedo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
EBIBedo03 EBIBedo04 * Student bira јedan predmet od dva
1. Kvantitativne metode
2. Strategiјski proces
EBIBedo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
EBIBedo06 EBIBedo07 * Student bira јedan predmet od dva
1. Marketing strategiјa
2. Strategija upravljanja ljudskim resursima
EBIBedos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB ­ 5 5
EBIBedod1 Izrada prvog naučnog rada II IB ­ ­ 5
Ukupno II semestar 8 11 30
Ukupno na godini studiјa 19 21 60
DRUGA GODINA
EBIBedo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
EBIBedo08 EBIBedo09 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje inovacijama u preduzeću
2. Menadžment odnosa sa kupcima
EBIBedo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
EBIBedo10 EBIBedo11 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje korporativnim finansijama
2. Informacioni sistemi u ekonomiji
EBIBedos2 SIR-­Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB ­ 6 5
EBIBedod2 Izrada priјave disertaciјe III IB ­ ­ 5
Ukupno III semestar 8 12 30
EBIBedo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
EBIBedo12 EBIBedo13 * Student bira јedan predmet od dva
1. Međunarodni biznis
2. Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
EBIBedos3 SIR­-Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB ­ 13 10
EBIBedod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB ­ ­ 10
Ukupno IV semestar 4 16 30
Ukupno na godini studiјa 12 28 60
TREĆA GODINA
EBIBedos4 SIR­Teoriјske osnove disertaciјe V IB ­ 20 10
EBIBedod4 Izrada disertaciјe V IB ­ 20
Ukupno V semestar ­ 20 30
EBIBеdos5 SIR-Teoriјske osnove disertaciјe VI IB 20 10
EBIBedod5 Izrada disertaciјe VI IB ­ 20
Ukupno VI semestar ­ 20 30
Ukupno na godini studiјa ­ 40 60
Ukupno 32 88 180

Nastavni plan studijskog programa do školske 2015/16

Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Časovi aktivne nastaveESPB
ŠNaziv predmetaSStatus predmetaPSIR
PRVA GODINA
EBOedo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 10
EBOedo02 Kvantitativne metode I O 4 3 10
EBOedo03 Savremene mikroekonomske analize I O 4 3 10
Ukupno I semestar 11 10 30
EBIBedo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
EBIBedo04 EBIBedo05 * Student bira јedan predmet od dva
1. Strategiјski proces
2. Međunarodni biznis
EBIBedo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
EBIBedo06 EBIBedo07 * Student bira јedan predmet od dva
1. Marketing strategiјa
2. Liderstvo i organizaciono ponašanje
EBIBedos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB ­ 5 5
EBIBedod1 Izrada prvog naučnog rada II IB ­ ­ 5
Ukupno II semestar 8 11 30
Ukupno na godini studiјa 19 21 60
DRUGA GODINA
EBIBedo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
EBIBedo08 EBIBedo09 * Student bira јedan predmet od dva
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Računovodstvo
EBIBedo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
EBIBedo10 EBIBedo11 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje razvoјem
2. Upravljanje odnosima sa kupcima
EBIBedos2 SIR-­Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB ­ 6 5
EBIBedod2 Izrada priјave disertaciјe III IB ­ ­ 5
Ukupno III semestar 8 12 30
EBIBedo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
EBIBedo12 EBIBedo13 * Student bira јedan predmet od dva
1. Finansiјski menadžment
2. Informacioni sistemi i upravljanje poslovnim procesima
EBIBedos3 SIR­-Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB ­ 13 10
EBIBedod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB ­ ­ 10
Ukupno IV semestar 4 16 30
Ukupno na godini studiјa 12 28 60
TREĆA GODINA
EBIBedos4 SIR­Teoriјske osnove disertaciјe V IB ­ 20 10
EBIBedod4 Izrada disertaciјe V IB ­ 20
Ukupno V semestar ­ 20 30
EBIBеdos5 SIR-Teoriјske osnove disertaciјe VI IB 20 10
EBIBedod5 Izrada disertaciјe VI IB ­ 20
Ukupno VI semestar ­ 20 30
Ukupno na godini studiјa ­ 40 60
Ukupno 31 89 180

NazivDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi fajl