Upis na master akademske studije

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama, dužini studija i stručnog testa relevantnog za studijski program master studija koji student upisuje.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
  • Prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Diploma ili uverenje o završenom fakultetu (podneti overenu foto-kopiju, a original samo na uvid);
  • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje testa.
Dokumentacija potrebna za upis na master akademske studije:
  • Original diplome ili uverenja o završenom fakultetu;
  • Original izvoda iz matične knjige rođenih;
  • Dva popunjena obrasca ŠV-20, (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Studentska knjižica – indeks, (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Dve fotografije (3,5x4,5 cm);
  • Dokaz o uplati školarine (uplatnica), odnosno dokaz o uplati prve rate školarine.
Konkurs za upis na master akademske studije:
NazivOnline pregledDownload
Konkurs za upis na master studije

Pregled fajla

Download

e-upis
banner-eumaster-study