Upis na doktorske studije

U prvu godinu doktorskih studija se može upisati lice koje ima:

  • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom 8,00 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
  • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Strani državljanin se može upisati na stdijski program po istim uslovima kao i domaći državljanin.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi stranu visokoškolsku ispravu, koja je priznata u Republici Srbiji, o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni kandidata, ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama, odnosno master akademskim studijama ili magistarskim studijama.

Pravo na upis na doktorske studije, na studijski program, ostvaruju kandidati sa jedinstvene (konačne) rang liste koji se rangiraju od 1. do 4. mesta.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
  • Prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Diploma ili Uverenje o završenom fakultetu, master studijama ili magistarskim studijama (original na uvid) i foto-kopija diplome ili uverenja koja je overena;
  • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine doktorskih studija:
  • Original izvod iz matične knjige rođenih;
  • Studentska knjižica (indeks), (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Dva popunjena obrasca ŠV-20, (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
  • Dve fotografije (3,5x4,5 cm);
  • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).
Konkurs za upis na doktorske studije:
NazivOnline pregledDownload
Konkurs za upis na doktorske studije

Pregled fajla

Download

e-upis
banner-eumaster-study