Doktorske studije

Doktorske studije traju tri godine i po završetku studija stiče se ukupno 480 ESPB bodova i zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE, odnosno DOKTOR NAUKA- INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO/ INŽENJERSKI MENADŽMENT .

Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne i master akademske studije i stečenih 300 ESPB bodova. Kliknite ovde da bi ste pogledali uslove za upis studija.

Osnovna obeležja studijskog programa su:
  • Predmeti su jednosemestralni;
  • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta. Ukupan broj ESPB bodova po semestru iznosi 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180 ESPB bodova;
  • Uspostavljen je povoljan odnos časova predavanja i studijsko- istraživačkog rada, tako da su od ukupnog fonda časova aktivne nastave predavanja zastupljena sa više od 25%;
  • Studenti već od prvog semestra imaju istraživački rad za izbor teme za doktorsku disertaciju i pregled literature, a kroz ostale semestre istraživački rad na izradi doktorske disertacije, obradi i analizi podataka istraživanja kao i oblikovanje i pisanje doktorske disertacije. Aktivnosti izrade i odbrane doktorske disertacije vrednuju se sa 70 ESPB bodova;
  • Student je obavezan da uradi i objavi dva naučna rada koja nose ukupno 15 ESPB bodova na studijskom programu Inženjerski menadžment u agrobiznisu, odnosno dva naučna rada koja sa teorijskim osnovama izrade rada nose 30 ESPB na studisjkom programu Poslovna ekonomija;
  • Od ukupnog broja predmeta, obaveznih predmeta ima tri i oni ukupno nose 30 ESPB bodova, a izbornih predmeta ima pet, koje studenti biraju od deset ponuđenih, i ukupno nose 50 ESPB bodova;
  • Realizacija studijskog programa je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim nastavnim/ naučnim iskustvom.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem naučnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment realizuju se dva studijska programa doktorskih studija :

e-upis
banner-eumaster-study