Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Naša osnovna svrha je da kroz interakciju naučnoistraživačkog rada i obrazovne usluge pružamo našim studentima vrhunska znanja, podstičući želju za stalnim učenjem i negujući intelektualnu radoznalost. U skladu sa savremenim trendovima, mi kreiramo interdisciplinarne programe za potrebe studenata osnovnih, master akademskih i doktorskih studija kroz koje ih pripremamo da postanu lideri i uspešni pojedinci spremni za takmičenje na svetskoj sceni.

Osnovno opredeljenje je da se zadovolje, pre svega, potrebe korisnika, kao i potrebe i zahtevi ostalih zainteresovanih strana. U obavljanju naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti poslovanje Fakulteta je usklađeno sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i teži ka što širem usaglašavanju sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja.

Ciljevi obezbeđenja kvaliteta se odnose na stalno poboljšavanje i kvalitet u domenu nastave, istraživanja i upravljanja, u skladu sa zahtevima standarda za ocenjivanje visokoškolskih i naučno- istraživačkih ustanova.

U sprovođenju politike kvaliteta, Fakultet ostvaruje saradnju sa svojim korisnicima kao i sa fakultetima i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Politika kvaliteta služi definisanoj svrsi Fakulteta. Rukovodstvo Fakulteta je preuzelo obavezu da sprovodi i unapređuje uspostavljeni sistem kvaliteta, kao i da osigura da je politika shvaćena i prihvaćena od strane svih zaposlenih.

Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode politiku kvaliteta, da unapređuju sistem upravljanja kvalitetom, i da svojim radom afirmišu sebe i Fakultet.

Sistem upravljanja kavalitetom je opisan u Poslovniku o kvalitetu. Za kontrolu i informisanje o sprovođenju ove politike odgovorna je Komisija za kvalitet i Menadžer kvaliteta kao predstavnici rukovodstva.

e-upis
banner-eumaster-study