Ciljevi i zadaci Fakulteta

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Osnovni zadaci Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i jedinice van sedišta ustanove u Požarevcu, usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta i jedinice van sedišta ustanove u Požarevcu predmet su kontinuiranog preispitivanja i unapređivanja. Formalno su usvojeni na sednici nastavno-naučnog veća 29.10.2013. br. 17/23. Osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost i utvrđuju svrhu postojanja Fakulteta i jedinice van sedišta ustanove u Požarevcu, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove u njenom budućem radu:

 • Prenošenje naučnih i stručnih znanja iz oblasti ekonomije, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, ekologije i informatike;
 • Razvijanje i unapređenje nauke, kroz interdisciplinaran rad naučnika različitih profila;
 • Obezbeđivanje naučnog i stručnog podmlatka;
 • Pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 • Pružanje doprinosa stvaranju pretpostavki za izgradnju društvenog znanja;
 • Zadovoljenje potreba korisnika.

Osnovni ciljevi proizlaze iz osnovnih zadataka Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i jedinice van sedišta ustanove u Požarevcu i usklađeni su sa utvrđenom vizijom Fakulteta kojom se definiše destinacija odnosno željeno stanje Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Utvrđeni osnovni ciljevi obezbeđuju ostvarenje misije koja predstavlja proces promene od sadašnjeg stanja na putu ka budućoj destinaciji, jer određuju konkretne rezultate koje Fakultet i jedinica van sedišta ustanove u Požarevcu žele da ostvare i predstavljaju osnovu za kontrolu njihovog rada.

 • Što šira usaglašenost sa najvišim nacionalnim, evropskim i svetskim standardima i trendovima u oblasti visokoškolskog obrazovanja sledeći proaktivan pristup;
 • Ostvarivanje jedinstva naučnoistraživačkog rada i obrazovne usluge, u oblastima ekonomije, inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu i ekologije;
 • Objedinjavanje naučnih saznanja i korišćenje zajedničkih resursa u nastavnom procesu i naučno istraživačkom radu iz oblasti ekonomije, inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu i ekologije;
 • Stalno razvijanje i unapređenje nauke kroz usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima;
 • Kontinuirani profesionalni razvoj svih zaposlenih i naučno istraživanje;
 • Preispitivanje, razvoj studijskih programa i inoviranje nastavnog procesa u skladu sa potrebama korisnika i savremenim naučnim dostignućima i trendovima u razvoju obrazovnog procesa u cilјu obezbeđenja da studenti steknu odgovarajuća naučna i stručna znanja i veštine;
 • Primena najbolјih praksi iz zemlјe i sveta u svim oblastima i procesima a posebno kada je u pitanju nastava, istraživanje i upravlјanje;
 • Stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Sistemsko praćenje i unapređenje kvaliteta u oblastima: studijskih programa, nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i stručnog rada, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške, upravlјanja;
 • Utemeljenje kulture unapređivanja kvaliteta na svim nivoima Fakulteta i visokoške jedinice van sedišta ustanove uključujući i ulogu studenata kao partnera u poboljšavanju kvaliteta;
 • Stvaranje poverenja u kvalitet usluga Fakulteta i visokoškolske jedinice van sedišta ustanove kroz javnost u radu;
 • Ostvarivanje saradnje, održavanje i proširenje mreže sa međunarodnim visokoškolskim i drugim institucijama;
 • Permanentna angažovanost Fakulteta i visokoškolske jedinice van sedišta ustanove na zadovoljenju potreba korisnika.

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu primenjuju se na visokoškolsku ustanovu u sedištu kao i na visokoškolsku jedinicu van sedišta ustanove u Požarevcu.

Na Fakultetu postojanje studijskih programa u okviru društveno-humanističkog, tehničko-tehnološkog i prirodno-matematičkog polja ima svrsishodnost iz razloga postojanja zajedničkih predmeta, kao i mogućnosti efektivnijeg i efikasnijeg rada na multidisciplinarnim i interdisciplinarnim projektima. Profesori iz različitih naučnih oblasti na Fakultetu doprinose širini znanja i boljem sagledavanju različitih snaga i slabosti Fakulteta, šansi i pretnji u okruženju, te kroz kombinaciju interdisciplinarnih znanja rade na unapređenju kvaliteta ustanove i efektivnijem i efikasnijem ostvarivanju zadataka i ciljeva Fakulteta.

e-upis
banner-eumaster-study