Akreditacija

Akreditacija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvaliteta Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-01923/2013-04 od 29.11.2013. godine kojom je utvrđeno da: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Uverenje o akreditaciji Dozvola za rad Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje

U okviru akreditacije Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Osnovne akademske studije:
Studije na daljinu (DLS):
Master akademske studije:
Doktorske studije:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo je Fakultet za ekonomiju inženjerski menadžment u Novom Sadu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti.

Fakultet je dobio dozvolu za obavljanje naučno-istraživačkog rada u dva naučna polja: društveno-humanističko polje i tehničko-tehnološko polje i tako se svrstao u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polja.

Odluka o akreditaciji NIR
e-upis
banner-eumaster-study