Međunarodna saradnja

Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran je Centar za međunarodnu saradnju. Cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje međunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje.

Radeći na održavanju i proširenju mreže međunarodnih akademskih institucija u želji da se kontinuirano unapređuje postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne prakse razvijenih privreda, predviđeni su sledeći oblici saradnje:

  • Mobilnost nastavnog osoblja radi držanja nastave, konsultacija i obavljanja naučno- istraživačkog rada od zajedničkog interesa;
  • Mobilnost studenata i mladih naučnih saradnika, u smislu obavljanja staža i prakse na nekom od fakulteta i univerziteta sa kojima je potpisam ugovor;
  • Razmena nastavnih planova i programa za redovne i poslediplomske studije;
  • Razmena nastavnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od uzajamnog interesa;
  • Publikovanje naučnih i stručnih radova, izučavanje tema od zajedničkog interesa, pisanje udžbenika i izdavanje zbornika;
  • Uzajamno organizovanje stručno-naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, okruglih stolova, i druge vrste razmena u okvirima delokruga rada.

U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisano je više Ugovora o međunarodnoj saradnji sa srodnim Fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.

Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Osnovni cilj međunarodne saradnje je realizacija zajedničkih projekata, mobilnost studenata i nastavnog kadra.

Važno je napomenuti da je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu jedina visokoškolska ustanova iz Srbije koja je član Evromediteranskog Univerziteta- EMUNI iz Slovenije. Evromediteranski Univerzitet predstavlja prestižnu internacionalnu mrežu koju čini 206 visokoškolskih ustanova u Evromediteranskom regionu. Članstvo u EMUNI Univerzitetu omogućava Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment intenziviranje međunarodne saradnje sa svim članicama univerziteta, s posebnim akcentom na međunarodnu mobilnost nastavnika, saradnika i studenata. Takođe, studentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ovo članstvo omogućuje da svoje znanje i sposobnosti usavršavaju i putem učešća u letnjim školama u Portorožu, kao i da svoje školovanje nastave na nekom od master programa pomenutog Univerziteta. Još jedna beneficija za studente koju ovo članstvo pruža jeste mogućnost da učestvuju u međunarodnim studentskim konferencijama i da svoje radove publikuju u međunarodnim zbornicima radova. Od 2012. godine EMUNI je ponudio i mogućnost stažiranja za studente FIMEK-a u kancelariji predsednika EMUNI-a, u odeljenju za naučno istraživanje, kao i u odeljenju za obrazovanje u okviru EMUNI Univerziteta u Portorožu u Sloveniji.

Takođe, saradnja Fakulteta sa International Business School of Budapest, omogućava studentima da četvrtu godinu osnovnih akademskih studija završe u toj visokoškolskoj ustanovi u Budimpešti, i da pored diplome FIMEK-a dobiju i međunarodno akreditovanu diplomu Oxford Brookes University.

Saradnja sa European School of Economics iz Italije, omogućuje našim studentima, da studirajući u toj visokoškolskoj ustanovi koja ima svoje kampuse u Rimu, Milanu, Firenci, Londonu i Njujorku, dobiju međunarodno priznatu diplomu, kao i mogućnost da obavljaju praksu po sopstvenom izboru u nekoj od 1000 vodećih svetskih kompanija.

Do sada je uspostavljena saradnja sa velikim brojem inostranih obrazovnih institucija, različitim organizacijama, privrednim komorama i državnim institucijama, a rad na ovom polju će se u narednom periodu intenzivirati.

Više iz ove kategorije Ciljevi internacionalizacije »
e-upis
banner-eumaster-study